PEOPLE INVESTMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Art. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van PEOPLE INVESTMENT, adviserend op het gebied van personeel en organisatiebeleid, alsmede het in opdracht adviseren en begeleiden bij outplacement, testen, coachen en trainen van personeel.

Art. 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten, zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door PEOPLE INVESTMENT schriftelijk zijn, bevestigd.

Art. 3. Op offertes en overeenkomsten van PEOPLE INVESTMENT is het Nederlands recht van toepassing.

Art. 4. Geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen PEOPLE INVESTMENT gevestigd is.

Art. 5. Deze algemene voorwaarden verstaan onder meer:

a. opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die haar (potentiële) medewerkers, waaronder zichzelf begrepen, door PEOPLE INVESTMENT laat adviseren, testen, begeleiden, coachen of trainen;

b. opdracht: de overeenkomst tussen PEOPLE INVESTMENT en de opdrachtgever;

c. cliënt: een aan PEOPLE INVESTMENT in begeleiding aangeboden persoon;

d. cursist: een aan PEOPLE INVESTMENT in training aangeboden persoon;

e. honorarium: de vooraf overeengekomen vergoeding voor de te leveren diensten;

f. externe kosten: alle kosten gemaakt door PEOPLE INVESTMENT in het kader van, vervulling van de opdracht zoals: huur voor gebruik van externe locaties, alsmede reis- en verblijfkosten gemaakt door de cliënt, kosten voor externe horecafaciliteiten; kosten van medisch onderzoek van de cliënt, kosten voor inhuur van externe expertise of opleidingen.

Art. 6. Door het ondertekenen van de overeenkomst geeft de opdrachtgever aan PEOPLE INVESTMENT opdracht voor begeleiding naar een andere functie c.q. baan/werkgever/van haar werknemer(s), dan wel begeleiding binnen de huidige werkkring, het trainen, coachen of testen van haar (potentiële) medewerker(s).

Art. 7. PEOPLE INVESTMENT stelt, in samenwerking met de cliënt een afsprakenplan op met vaste begeleidingsdata en tijden. Deze afspraken zijn niet eenzijdig herroepelijk.

Art. 8. Een kopie van de overeenkomst, alsmede deze algemene voorwaarden, worden aan de opdrachtgever ter hand gesteld.

Art. 9. Verstrekte en verleende opdrachten met een duur van 6 maanden of korter kunnen niet worden ingetrokken. Opdrachten langer dan 6 maanden kunnen aangepast worden uitsluitend met schriftelijke bevestiging van PEOPLE INVESTMENT, hetgeen resulteert een wijziging en de verplichting de helft van het overeengekomen honorarium van de originele opdracht te voldoen, alsmede het voldoen van het uurtarief van de opdracht vermenigvuldigd met het daadwerkelijk uitgevoerde uren.

Art. 10. In geval van een opdracht tot Jobmatching, zal facturering plaatsvinden bij indiensttreding van de betrokken medewerker bij opdrachtgever. Duur van de arbeidsovereenkomst of beëindiging hiervan vrijwaart de opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

Art. 11. Direct nadat de opdracht is verstrekt, factureert PEOPLE INVESTMENT aan de opdrachtgever. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van de gekozen methode en duur.

Art. 12. Verder zijn alle externe kosten door PEOPLE INVESTMENT gemaakt ter vervulling van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 13. De opdrachtgever is gehouden alle door PEOPLE INVESTMENT ingediende declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en uitsluitend betalingen aan PEOPLE INVESTMENT zelf werken bevrijdend.

Art. 14. Indien een nota aan PEOPLE INVESTMENT niet binnen de gestelde termijn is betaald wordt er rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, en gedeelte van een maand voor een volle gerekend, zonder ingebrekestelling.

Art. 15. Het voldoen van het honorarium voor PEOPLE INVESTMENT is niet afhankelijk gesteld van de externe herplaatsing van medewerkers(sters).

Art. 16. Reclames omtrent een nota moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum van de nota schriftelijk en aangetekend bij PEOPLE INVESTMENT zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn rechten te hebben verwerkt.

Art. 17. Alle kosten van inning, waaronder alle kosten van rechtsbijstand en ook buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Voor de buitenrechtelijke kosten mag in ieder geval zonder bewijs 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening worden gebracht.

Art. 18. Daar PEOPLE INVESTMENT geen invloed kan uitoefenen op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, kan zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de wijze waarop cliënt in het andere bedrijf functioneert.

Art. 19. Wij, de personen werkzaam in onze opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of zaken, waarvan wij ons, of personen die ons dienen, dan wel veroorzaakt door of vanwege de diensten zelf. Met name is elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, schade aan personen of goederen, verlies van gelden daaronder begrepen, uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door ons verrichte diensten en/of geleverde goederen.

Art. 20. Opdrachtgever staat toe dat PEOPLE INVESTMENT haar bedrijfsnaam opneemt in haar klantenoverzicht.

Art. 21. PEOPLE INVESTMENT behoudt zich het recht voor om trainingen en workshops te annuleren, cursisten kunnen op andere data ingedeeld worden. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Deelname aan trainingen en workshops is gegarandeerd bij ontvangst van betaling. Bij annulering tot 3 weken voor de aanvangsdatum, volgt 100% restitutie. Hierna blijft het volledige bedrag verschuldigd, andere deelnemers mogen de gereserveerde plaats(en) innemen.

Art. 22. Alle door PEOPLE INVESTMENT aangeleverde en ter beschikking gestelde materialen, blijven eigendom van PEOPLE INVESTMENT en mogen uitsluitend gebruikt worden voor de taak waar het voor bedoeld is. Materialen mogen niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van PEOPLE INVESTMENT.

Art 23. Op onze diensten zijn onze gedragscode, ons privacyreglement en ons klachtenreglement van toepassing.

 

 

Onze gedragscode en onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl