PEOPLE INVESTMENT

GEDRAGSCODE

 

 

Onze gedragscode is gebaseerd op ons P O I N D concept

 

P = professioneel          O = ontwikkelend          I = integer          N = neutraal          D = discreet

 

 

Deze code is bedoeld om de verhouding vast te leggen tussen de betrokken partijen. Met PEOPLE INVESTMENT wordt bedoeld alle aan het bureau gelieerde consultants en medewerkers. Met werknemers, door PEOPLE INVESTMENT cliënt (en/of cursist) genoemd, wordt verstaan degene waarop PEOPLE INVESTMENT haar activiteiten richt met betrekking tot loopbaan- en herplaatsings- alsmede coaching en trainingsactiviteiten. De opdrachtgever is degene die PEOPLE INVESTMENT de opdracht verstrekt om de medewerker te adviseren, te begeleiden, te training of te ondersteunen bij het vinden van een passende werkkring.

 

De begeleiding van PEOPLE INVESTMENT zal de rechtspositie van cliënt en opdrachtgever niet beïnvloeden. Cliënt en opdrachtgever behouden beide hun rechten, plichten en vrijheden.

 

Ten opzichte van de opdrachtgever, cliënt, en derden zal PEOPLE INVESTMENT te allen tijde een positie nastreven die gebaseerd is op vertrouwelijkheid, onpartijdigheid, en onafhankelijkheid. Bij haar dienstverlening wordt door PEOPLE INVESTMENT de grootste zorgvuldigheid en integriteit betracht en onthoudt zich van alles wat op welke wijze dan ook het aanzien van haar relaties, haar bureau en van haar medewerkers schaadt.

 

De vertrouwelijkheid en de privacy van zowel de cliënt en de opdrachtgever alsmede alle andere betrokkenen wordt gerespecteerd. Informatie verkregen tijdens het uitvoeren van haar taken, zal PEOPLE INVESTMENT ook als zeer vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie, in het kader van de zwijgplicht, uitsluitend gebruiken in communicatie met haar cliënten. Informatie zal niet besproken worden met derden, daaronder ook begrepen de werkgever van cliënt.

 

PEOPLE INVESTMENT zal zich onthouden van activiteiten die tegenstrijdig zijn met de opdrachtuitvoering, zodat een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever gewaarborgd blijft.

 

PEOPLE INVESTMENT zal zich onthouden van het geven van juridisch advies aan de cliënt.

 

Het verlenen van een opdracht tot begeleiding door de opdrachtgever en de aanvaarding hiervan door de cliënt mag door de opdrachtgever nimmer worden beschouwd als een instemming van incompetentie van betrokken medewerkers, het bestaan van een onwerkbare situatie, een toezegging tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst of erkenning van de noodzaak daartoe.

 

PEOPLE INVESTMENT zal de cliënt stimuleren de belangen en rechten van de opdrachtgever te respecteren en zijn taak loyaal te vervullen c.q. over te dragen. Bij onvoldoende motivatie van de cliënt kan de begeleiding niet gestart worden. Ook in een later stadium kan gebrek aan motivatie een reden zijn voor PEOPLE INVESTMENT om -na overleg met de opdrachtgever- de begeleiding te staken.

 

De honorering van PEOPLE INVESTMENT wordt vooraf bepaald en is niet afhankelijk gesteld van plaatsing.

 

PEOPLE INVESTMENT zal geen opdrachten aanvaarden die buiten haar terrein van deskundigheid liggen en schakelt een specialist in wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

 

PEOPLE INVESTMENT zal een adequate investering plegen in haar activiteiten naar cliënt. De inspanning zal zijn afgestemd op de persoonlijke behoefte van de cliënt. Afspraken hieromtrent zullen worden bepaald door de cliënt en de begeleidende consultant.


Los van specifieke groepstrainingen gaat PEOPLE INVESTMENT uit van individuele begeleiding. De cliënt heeft een vaste consultant gedurende de duur van het traject.

 

Onze gedragscode is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl