PEOPLE INVESTMENT

 

 

De Matrix of Six is een door ons ontwikkelde formule om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. De kracht ligt in de combinatie van 6 componenten die op zichzelf een belangrijke rol spelen maar in combinatie zeer hoge resultaten geeft.

 

De combinatie van training, coaching, counseling, mentoring, @support, workshops en duidelijke on-the-job borging van de resultaten geeft een duurzaam resultaat waarbij er geen verdamping van kennis is. De Matrix of Six zorgt voor een juiste balans tussen theoretische kennis, praktijkervaring, toetsing en de borging hiervan.

 

 

                  6 OP ELKAAR AANSLUITENDE MODULES

 

 

Door borging ontstaat er een lange houdbaarheidstermijn omdat de opgedane kennis direct in de praktijk kan worden toegepast en er een structurele toetsing plaatsvindt om te zien of dit aansluit bij de persoonlijke situatie. Het draagt bij aan het prikkelen en stimuleren van ideeën en suggesties ter verbetering van het persoonlijk functioneren alsmede het functioneren van de teams waar men deel van uitmaakt of leiding aan geeft.  

 

De kracht van de Matrix of Six is tevens de mix die afgestemd wordt op de persoonlijke behoefte en de individuele omstandigheden. Het biedt de mogelijk om snel op te schakelen dan wel terug te schakelen daar waar nodig.

 

De modules kunnen door elkaar heen gebruikt worden zodat de cliënt niet gebonden is aan een vaste structuur. Dit geeft flexibiliteit in denken en handelen. De prioriteit verschuift van vaste patronen en vastgeroeste gewoonten naar creativiteit en een doelgerichtere handelswijze. Het stimuleert om meer ‘out-of-the-box’ te denken en geeft de veiligheid om dit te toetsen met de eigen coach/mentor.

 

Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd omdat er tools aanwezig zijn om te zien of ideeën werken en implementeerbaar zijn. Vaardigheden worden versterkt door het verhogen van eigen inzicht en de durf om anders te reageren dat de standaard wijze die niet altijd voor de gewenste resultaten zorgt.

 

De matrix of Six zorgt voor flexibiliteit omdat deze wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte. En deze kan regelmatig wijzigen. Veranderingsprocessen krijgen hierdoor betere aandacht en de focus zal verschuiven van re-actief naar pro-actief.

 

Geen ballast van onnodige zaken, geen blokkades door vastroesten, geen terughoudendheid door angst voor gevolgen, maar prikkeling van creativiteit en eigen initiatief. Afstemming op de actuele situatie en ruimte voor toekomstige ontwikkelingen is de basis van dit concept. Breder denken en een grotere zelfontwikkeling.

 

Matrix of Six is de unieke combinatie die zorgt voor resultaten die met trots uitgedragen kunnen worden.

 

 

INDIVIDUELE TRAINING

De individuele trainingen bestaan uit sessies waarin specifieke onderwerpen behandeld worden. Deze onderwerpen leggen een solide basis voor effectieve versterking van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. De inhoud wordt afgestemd op de persoonlijke situatie en (werk)omstandigheden.

 

PERSOONLIJKE COACHING

De persoonlijke coaching staat in het teken van zelfreflectie, zelfontwikkeling, persoonlijke groei, het samenspel met anderen, het gedrag en de gevolgen hiervan. Tijdens de sessies komen actuele ontwikkelingen aan de orde en wordt de cursist uitgedaagd om actief te participeren in voorbereiding, behandeling en uitvoering van de casussen. In de sessies gaan we naar de bron van het gedrag en leggen we een sterke basis voor anders denken en anders handelen.

 

PRAKTISCHE MENTORING

Om de kwaliteit te borgen zijn er later in het traject mentorsessies. Hierbij wordt praktische ondersteuning geleverd, vindt er toetsing plaats van de voortgang en de toepassing in de praktijk. Naast het bespreken van actuele ontwikkelingen staan de sessies ook in het teken van verkrijgen van inzicht, externe focus en het bereiken op resultaat.

 

TELEFONISCHE / DIGITALE COUNSELING

Gedurende het gehele traject zal er telefonische counseling plaatsvinden. Het gaat hier om acute behandeling van situaties, klankborden, brainstormen en de mogelijkheid tot toetsing. De telefonische counseling kan ook buiten kantooruren plaatsvinden.

 

WORKSHOPS / SIMULATIE / GASTCOLLEGES

In de simulatiesessies worden casussen en opdrachten uitgevoerd die direct invloed op de omstandigheden hebben. Opdrachten zijn gericht op organisatorische-, markt- of persoonlijke situaties. De opdrachten kunnen een theoretische of praktische inhoud hebben en kunnen een individueel karakter hebben of met meerdere participanten uitgevoerd worden. Naast de individuele sessies kunnen er ook sessies met andere cursisten zijn. De sessies kunnen tweeledig zijn, te weten gastcolleges door specialisten en groepsopdrachten. Gastsprekers komen hun kennis en ervaringen delen en cursisten hebben de gelegenheid om hun eigen ervaring te delen dan wel praktische kennis op te doen.

 

MENTORSCHAP

Het doel van deze sessies is prikkeling, toetsing, meting, klankborden, sparren, oplossen, motiveren en bedenken. Actuele situaties komen aan de orde en er zal praktische sparring plaatsvinden over zaken die nu spelen of in de toekomst een rol kunnen gaan spelen. Tevens zal er borging van de bereikte resultaten plaatsvinden.

 

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl